Award

Article
ความหลากหลาย ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของสาหร่ายสีเขียวบนบกสกุล Trentepohlia และการสะสมรงควัตถุในชนิดเด่นจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จงหวัดเชียงใหม่
Award
รางวัลดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
Branch
-
Doner
ชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย
Class
ชาติ
Received
22 มีนาคม 2019
Related Link
-