Award

Article
เครื่องผ่าปลากะตักสมรรถนะสูง
Award
รางวัลที่ 3
Branch
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
Doner
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง
Class
ชาติ
Received
20 กันยายน 2017
Related Link
-