สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
129 274 64.703 361.050
403 425.753
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 0 0 1 45 ---
46 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
4 0.00 5 2.746

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
153 37 174 173 3 19 0 0 0 4 70 1 3
633 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย-นางสาวศุมาพรเกษมสำราญ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช-นางสาวศุมาพรเกษมสำราญ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ-นางสาวศุมาพรเกษมสำราญ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์-นางสาวศุมาพรเกษมสำราญ

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลายเครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงในย่านอินฟาเรด650,000.00
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลายชุดวัดแสงสเปกโตรมิเตอร์สโคปีขนาดเล็ก890,000.00
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลายอุปกรณ์วัดตัวอย่างเมล็ดพันธุ์แบบเมล็ดเดียว240,000.00
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเครื่องMicroplate Readers499,690.00
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเครื่องวัดสี(Spectrophotometer Color)466,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. ศุมาพร เกษมสำราญ, นักวิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
Email: aapspk@ku.ac.th
โทร. 02-9428600-3 ต่อ 502
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย (LAB31)
Member: 7 (Int: 3 Nisit: 4 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์ (LAB32)
Member: 8 (Int: 5 Nisit: 3 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (LAB33)
Member: 5 (Int: 3 Nisit: 2 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช (LAB34)
Member: 5 (Int: 5 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

นาง ยุพา ปานแก้ว, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
40
+ Univ. Project
16
- Leader
7
- Co-
7
- Ads.
2
+ Ext. Project
24
- Leader
12
- Co-
10
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
30.226
+ Univ. Project
3.500
- Leader
1.400
- Co-
1.400
- Ads.
0.700
+ Ext. Project
26.726
- Leader
2.090
- Co-
22.458
- Ads.
2.179
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุคันธรส ธาดากิตติสาร, นักวิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
42
+ Univ. Project
18
- Leader
9
- Co-
8
- Ads.
1
+ Ext. Project
24
- Leader
10
- Co-
14
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
42.435
+ Univ. Project
3.260
- Leader
1.630
- Co-
1.630
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
39.175
- Leader
18.100
- Co-
21.075
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
12
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ปริศนา สิริอาชา, นักวิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.400
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.400
- Leader
0.000
- Co-
0.400
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย บุญฤทธิ์ ชูประยูร, พนักงานวิทยาศาสตร์
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.200
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.200
- Leader
0.000
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พิลาณี ไวถนอมสัตย์, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
147
+ Univ. Project
50
- Leader
25
- Co-
22
- Ads.
3
+ Ext. Project
97
- Leader
71
- Co-
25
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
193.933
+ Univ. Project
45.760
- Leader
32.470
- Co-
12.570
- Ads.
0.720
+ Ext. Project
148.173
- Leader
95.666
- Co-
51.856
- Ads.
0.650
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
134
- International
134
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
68
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว จิราภรณ์ มีลักษณะ, นักวิทยาศาสตร์
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.811
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.811
- Leader
0.000
- Co-
3.811
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว อันฟาล ตาเละ, นักวิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
0
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.529
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
11.529
- Leader
0.000
- Co-
11.529
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ชนาพร ตระกูลแจะ, นักวิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
0
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.367
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.367
- Leader
0.000
- Co-
4.367
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, นักวิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
1
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
31.950
+ Univ. Project
0.600
- Leader
0.300
- Co-
0.300
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
31.350
- Leader
0.000
- Co-
31.350
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สุนีย์ จึงธีรพานิช, นักวิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.191
+ Univ. Project
0.563
- Leader
0.188
- Co-
0.188
- Ads.
0.188
+ Ext. Project
1.628
- Leader
0.000
- Co-
1.628
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว นัดดามาศ โตมอญ, นักวิทยาศาสตร์
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปัทมา ทองกอก, นักวิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.236
+ Univ. Project
0.675
- Leader
0.225
- Co-
0.225
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
2.561
- Leader
0.000
- Co-
2.561
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ศิริกาญจน์ เลิศปรัชญานันท์, เจ้าหน้าที่วิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.471
+ Univ. Project
0.200
- Leader
0.100
- Co-
0.100
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.271
- Leader
0.000
- Co-
0.271
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
59
+ Univ. Project
32
- Leader
16
- Co-
14
- Ads.
2
+ Ext. Project
27
- Leader
11
- Co-
16
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
40.435
+ Univ. Project
7.070
- Leader
3.590
- Co-
3.350
- Ads.
0.130
+ Ext. Project
33.365
- Leader
10.945
- Co-
22.420
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, นักวิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
7
- Leader
0
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.340
+ Univ. Project
1.230
- Leader
0.510
- Co-
0.360
- Ads.
0.360
+ Ext. Project
4.110
- Leader
0.000
- Co-
4.110
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว อันธิกา บุญแดง, นักวิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
47
+ Univ. Project
16
- Leader
7
- Co-
7
- Ads.
2
+ Ext. Project
31
- Leader
7
- Co-
24
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
48.155
+ Univ. Project
7.500
- Leader
3.600
- Co-
3.600
- Ads.
0.300
+ Ext. Project
40.655
- Leader
6.430
- Co-
34.225
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
18
- International
18
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว พรพิมล จันทร์ฉาย, นักวิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
29
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
26
- Leader
0
- Co-
26
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
29.679
+ Univ. Project
0.563
- Leader
0.188
- Co-
0.188
- Ads.
0.188
+ Ext. Project
29.116
- Leader
0.000
- Co-
29.116
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว พัลลภา วุฒิภาพรกุล, นักวิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
31
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
29
- Leader
6
- Co-
23
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
28.211
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.150
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
27.911
- Leader
1.678
- Co-
26.233
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
10
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศุมาพร เกษมสำราญ, นักวิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
102
+ Univ. Project
54
- Leader
25
- Co-
21
- Ads.
8
+ Ext. Project
48
- Leader
22
- Co-
26
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
80.698
+ Univ. Project
22.423
- Leader
9.473
- Co-
9.240
- Ads.
3.710
+ Ext. Project
58.276
- Leader
21.240
- Co-
37.035
- Ads.
0.000
+ Research Unit
4
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
5
- Equip Price (Baht)
2,745,690.00
 
Output:
+ Journal
170
- International
170
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
50
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว พนิดา วงษ์แหวน, เจ้าหน้าที่วิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
1
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.201
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.201
- Leader
0.081
- Co-
2.120
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ณัฐภรณ์ สินันตา, นักวิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
30
+ Univ. Project
14
- Leader
7
- Co-
4
- Ads.
3
+ Ext. Project
16
- Leader
8
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
31.809
+ Univ. Project
5.580
- Leader
2.260
- Co-
2.020
- Ads.
1.300
+ Ext. Project
26.229
- Leader
6.471
- Co-
19.759
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
22
- International
22
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, นักวิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
13
- Leader
6
- Co-
6
- Ads.
1
+ Ext. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.479
+ Univ. Project
2.840
- Leader
1.340
- Co-
1.340
- Ads.
0.160
+ Ext. Project
2.639
- Leader
2.139
- Co-
0.500
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง วารุณี ธนะแพสย์, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
83
+ Univ. Project
25
- Leader
13
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Project
58
- Leader
9
- Co-
31
- Ads.
18
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
104.899
+ Univ. Project
9.620
- Leader
4.810
- Co-
4.810
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
95.279
- Leader
5.999
- Co-
32.494
- Ads.
56.787
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
32
- International
32
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
20
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุพนิดา วินิจฉัย, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
82
+ Univ. Project
24
- Leader
11
- Co-
11
- Ads.
2
+ Ext. Project
58
- Leader
36
- Co-
22
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
55.049
+ Univ. Project
6.651
- Leader
3.221
- Co-
3.221
- Ads.
0.210
+ Ext. Project
48.397
- Leader
17.751
- Co-
30.647
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
16
- International
16
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
24
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, นักวิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
29
+ Univ. Project
18
- Leader
8
- Co-
8
- Ads.
2
+ Ext. Project
11
- Leader
1
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.380
+ Univ. Project
2.780
- Leader
1.260
- Co-
1.260
- Ads.
0.260
+ Ext. Project
2.600
- Leader
0.400
- Co-
2.200
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, นักวิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.531
+ Univ. Project
0.260
- Leader
0.130
- Co-
0.130
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.271
- Leader
0.000
- Co-
0.271
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นักวิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
61
+ Univ. Project
13
- Leader
7
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Project
48
- Leader
6
- Co-
42
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
58.163
+ Univ. Project
2.460
- Leader
1.230
- Co-
1.230
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
55.703
- Leader
4.275
- Co-
51.428
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
46
- International
46
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
14
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย์, บรรณารักษ์
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.625
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.625
- Leader
0.000
- Co-
0.625
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0