ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย
LAB31
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย

LAB31

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางสาวศุมาพร เกษมสำราญ

Email: aapspk@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428600-3 ต่อ 502

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางสาวณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี

Email: aapntp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-0339 ext.502

บำรุงรัตน์ รองทอง

 

 

ลัฐิกา วิมลศิริ

 

 

จิตติมา เรืองรัตนากร

 

 

ฤชา วงษ์เนตร

 

 

จุฑามาศ นัยพัฒน์

 

 

Quynh Thi Nhu NGUYEN

 

 

กนกกร พิศาลมงคล

 

 

เพชรไพลิน ฮอพานิชวัฒน์