โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย
LAB31
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 1

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1

Internal Project

Year
Internal Project
62
2549 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย, ภควดี สุทธิไวยกิจ, อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, มาริสา อรัญชัยยะ, นุจารี ประสิทธิ์พันธ์, ทิพย์มนต์ ภัทราคร, จงกลณี แก้วศรีประกาย, กิตติมา ฉัตรวงศ์วาน, สายใจ ชาญเศรษฐิกุล, พงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง, ศุมาพร เกษมสำราญ
2550 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย, ภควดี สุทธิไวยกิจ, อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, มาริสา อรัญชัยยะ, นุจารี ประสิทธิ์พันธ์, ทิพย์มนต์ ภัทราคร, จงกลณี แก้วศรีประกาย, กิตติมา ฉัตรวงศ์วาน, สายใจ ชาญเศรษฐิกุล, พงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง, ศุมาพร เกษมสำราญ
2550 การพัฒนา เซ็นเซอร์ สำหรับการตรวจปริมาณแก๊สที่ละลายน้ำ, ภควดี สุทธิไวยกิจ, อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, มาริสา อรัญชัยยะ, สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, ศุมาพร เกษมสำราญ
2550 การตรวจสอบน้ำมะนาวแม้และน้ำมะนาวเทียมสำหรับประกอบอาหาร ด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด, ศุมาพร เกษมสำราญ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์, นายสนธิสุข ธีระชัยชยุติ
2550 การตรวจสอบความชื้น และค่าเพอร์ออกไซด์ในมันฝรั่งทอดกรอบโดยใช้เครื่องสเปกโทรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, นางสาวสุพรรณิกา เวียนทอง
2550 การใช้เทคนิค Near infrared spectroscopy ประเมินคุณภาพของน้ำมันปลาที่ผลิตจากเศษเหลืออุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง, จุฑา มุกดาสนิท, ศุมาพร เกษมสำราญ, วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, วารุณี ธนะแพสย์
2550 ระบบการประเมินคุณภาพข้าวไทยทีละหนึ่งเมล็ดด้วยเทคนิค NIR, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, ศุมาพร เกษมสำราญ
2550 การตรวจสอบสิ่งเจือปนในน้ำนมดิบด้วยแสงย่านใกล้อินฟราเรด, ศุมาพร เกษมสำราญ
2550 การตรวจสอบปริมาณสารเมทิลเอสเตอร์ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยเนียร์อินฟราเรดย่านใกล้, ณัฐภรณ์ สินันตา
2551 การตรวจสอบน้ำมะนาวแม้และน้ำมะนาวเทียมสำหรับประกอบอาหาร ด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด, ศุมาพร เกษมสำราญ, นายสนธิสุข ธีระชัยชยุติ, วารุณี ธนะแพสย์
2551 การตรวจสอบปริมาณความชื้น และค่าเพอร์ออกไซด์ในมันฝรั่งทอดกรอบโดยใช้เครื่องสเปกโทรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, นางสาวสุพรรณิกา เวียนทอง
2551 การใช้เทคนิค Near infrared spectroscopy ประเมินคุณภาพของน้ำมันปลาที่ผลิตจากเศษเหลืออุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง, จุฑา มุกดาสนิท, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
2551 ระบบการประเมินคุณภาพข้าวไทยทีละหนึ่งเมล็ดด้วยเทคนิค NIR, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, ศุมาพร เกษมสำราญ
2551 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีและการประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดน้ำมัน, ศุมาพร เกษมสำราญ, วิเชียร กีรตินิจกาล, วารุณี ธนะแพสย์
2551 การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา, วารุณี ธนะแพสย์, วุฒินันท์ คงทัด, สุพนิดา วินิจฉัย, ศุมาพร เกษมสำราญ
2552 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย, ภควดี สุทธิไวยกิจ, อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, มาริสา อรัญชัยยะ, นุจารี ประสิทธิ์พันธ์, ทิพย์มนต์ ภัทราคร, จงกลณี แก้วศรีประกาย, กิตติมา ฉัตรวงศ์วาน, สายใจ ชาญเศรษฐิกุล, พงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง, ศุมาพร เกษมสำราญ, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2552 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีและการประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดน้ำมัน, ศุมาพร เกษมสำราญ, วิเชียร กีรตินิจกาล, วารุณี ธนะแพสย์
2552 การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วุฒินันท์ คงทัด, สุพนิดา วินิจฉัย, ศุมาพร เกษมสำราญ
2552 การควบคุมมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเทคนิค การตรวจสอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรด, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศุมาพร เกษมสำราญ, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ
2552 การตรวจสอบค่าความหวานของผลไม้เมืองร้อนด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่าน อินฟราเรดแบบพกพา, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2552 การตรวจสอบปริมาณผงชูรสในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์
2552 การพิจารณาอาหารปลอดภัยอย่างรวดเร็วในปลาเค็มโดยใช้ Short Wavelength Near-Infrared Spectroscopy (SW-NIR), จุฑา มุกดาสนิท, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุมิตรา บุญบำรุง, วารุณี ธนะแพสย์
2552 การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโครปีในการหาปริมาณสารลิโนเลอิกเมทิล เอสเตอร์และน้ำในน้ำมันไบโอดีเซล, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์
2553 การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วุฒินันท์ คงทัด, สุพนิดา วินิจฉัย, ศุมาพร เกษมสำราญ
2553 การควบคุมมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเทคนิค การตรวจสอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรด, วารุณี ธนะแพสย์, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วรศักดิ์ สมตน, จุฑา มุกดาสนิท, ศุมาพร เกษมสำราญ
2553 การตรวจสอบค่าความหวานของผลไม้เมืองร้อนด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่าน อินฟราเรดแบบพกพา, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2553 การพิจารณาอาหารปลอดภัยอย่างรวดเร็วในปลาเค็มโดยใช้ Short Wavelength Near-Infrared Spectroscopy (SW-NIR), จุฑา มุกดาสนิท, วารุณี ธนะแพสย์, สุมิตรา บุญบำรุง, ศุมาพร เกษมสำราญ
2553 การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโครปีในการหาปริมาณสารลิโนเลอิกเมทิล เอสเตอร์และน้ำในน้ำมันไบโอดีเซล, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์
2553 การหาปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด และปริมาณแคปไซชินในผลิตภัณฑ์ซอสพริกและน้ำจิ้ม ไก่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์
2553 การใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีในโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดที่ให้น้ำมันสูง, ศุมาพร เกษมสำราญ, วิเชียร กีรตินิจกาล, วารุณี ธนะแพสย์
2554 การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีในการประเมินคุณภาพของโลชั่นน้ำมันดักแด้ไหมพันธุ์ไทยพื้นเมือง, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุพนิดา วินิจฉัย, วารุณี ธนะแพสย์
2554 การศึกษาโครงสร้าง แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล ของโพลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพด้วยวิธีสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, Prof.Yukihiro Ozaki, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์
2554 ผลการตรวจสอบคุณภาพภายในผลไม้เมืองร้อนด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรดแบบสะท้อนกลับและแบบทะลุผ่าน, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ
2555 สร้างระบบการตรวจสอบระยะการสุก-แก่ภายในผลแคนตาลูปด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรดแบบสะท้อนกลับและแบบทะลุผ่าน, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา
2555 การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี, ศุมาพร เกษมสำราญ
2555 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุพา ปานแก้ว, วารุณี ธนะแพสย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, วีระศรี เมฆตรง, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พรพรรณ สิระมนต์, ประภัสสร รักถาวร, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, สุธีรา วิทยากาญจน์, สุพนิดา วินิจฉัย, ชัยพร สามพุ่มพวง, นางสาวนิธิวดี วงษ์เจริญ
2555 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว ที่รวดเร็ว และไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรส-โกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วารุณี ธนะแพสย์
2555 การสร้างเครื่องเนียร์อินฟราเรดราคาประหยัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลไม้โดยไม่ทำลาย, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ดุสิต ธนเพทาย, ณัฐภรณ์ สินันตา, อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร
2555 การพัฒนาเครื่องตรวจสอบปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้และปริมาณกรดทั้งหมดในผลส้มระบบแสงเนียร์อินฟราเรดราคาประหยัด, ศุมาพร เกษมสำราญ
2556 สร้างระบบการตรวจสอบระยะการสุก-แก่ภายในผลแคนตาลูปด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรดแบบสะท้อนกลับและแบบทะลุผ่าน, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, อาทิตย์ จันทร์หิรัญ
2556 การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี, ศุมาพร เกษมสำราญ
2556 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ยุพา ปานแก้ว, วารุณี ธนะแพสย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พรพรรณ สิระมนต์, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วีระศรี เมฆตรง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2556 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรี และเสม็ดขาว ที่รวดเร็ว และไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วารุณี ธนะแพสย์
2556 การคัดแยกกระเจี๊ยบเขียวที่มีแมลงผังตัวอยู่ภายในโดยวิธีไม่ทำลายด้วยคลื่นเนียร์อินฟราเรดย่านใกล้, ณัฐภรณ์ สินันตา
2557 การคัดแยกกระเจี๊ยบเขียวที่มีแมลงฝังตัวอยู่ภายในโดยวิธีไม่ทำลายด้วยคลื่นเนียร์อินฟราเรดย่านใกล้, ณัฐภรณ์ สินันตา
2557 การวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจรแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2557 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสในไม้ไผ่ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์
2558 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสในไม้ไผ่ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์
2558 การวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์
2559 การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐภรณ์ สินันตา, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย
2559 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ความเข้ากันได้ในยางผสมด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้แบบภาพ, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, รังสิมา ชลคุป, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์
2560 การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, พรพิมล จันทร์ฉาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วารุณี ธนะแพสย์, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา
2560 การวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในเห็ดสด เห็ดแห้งและสารสกัดจากเห็ดด้วยวิธีอินฟราเรดย่านใกล้, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุพนิดา วินิจฉัย, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พัลลภา วุฒิภาพรกุล
2561 การวิเคราะห์แบบรวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดเพื่อหาปริมาณแอลฟ่าแมงโกสทินและแกมม่าแมงโกสทินในผงเปลือกมังคุดและเจลแต้มสิวที่มีส่วนประกอบของแซนโทนจากมังคุด, ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ
2561 การพัฒนาเครื่องมือวัดค่าวอเตอร์แอกทิวิตีราคาประหยัด, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, ศุมาพร เกษมสำราญ
2561 การเพิ่มมูลค่ากุหลาบพันปีจากการเกษตรพื้นที่สูงสู่สารสกัดและสารสเต็มเซลล์เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง, เนตรดาว มุสิกมาศ, สมสิทธิ์ พรมมา, นัดดามาศ โตมอญ, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, สุพนิดา วินิจฉัย, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ปิยาภัทร ไตรสนธิ, ซาฟียะห์ สะอะ, ศุมาพร เกษมสำราญ, จตุพร ชัยยุทธ
2562 การวิเคราะห์แบบรวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดเพื่อหาปริมาณแอลฟ่าแมงโกสทินและแกมม่าแมงโกสทินในผงเปลือกมังคุดและเจลแต้มสิวที่มีส่วนประกอบของแซนโทนจากมังคุด, ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ
2562 การสกัดโปรตีนอัลบูมิน และอัลบูมินไฮโดรไลเสทจากรำข้าวขาว ดอกมะลิ 105 และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ, พรพิมล จันทร์ฉาย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2564 นวัตกรรมการผลิตเปปไทด์ฟื้นฟูผิวคุณภาพสูงจากรังนกนางแอ่นเคยู, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, จารุพร รักใหม่, สุพนิดา วินิจฉัย, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, เนตรดาว มุสิกมาศ, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, นัดดามาศ โตมอญ, นัฏพร ขนุนก้อน
2564 การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด, สุนีย์ จึงธีรพานิช, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, ศุมาพร เกษมสำราญ
2564 การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบเรียลไทม์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้, ศุมาพร เกษมสำราญ, จิราภรณ์ มีลักษณะ, ศุมาพร เกษมสำราญ, อันธิกา บุญแดง, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย
2564 การพัฒนาวิธีการควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบใช้จุลินทรีย์เชิงเดี่ยวและเชิงร่วมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้ในระบบจำลองการหมัก, ศุมาพร เกษมสำราญ, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, สุนีย์ จึงธีรพานิช

External Project

Year
External Project
51
2549 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี เพื่อตรวจหาไข่และหนอนของแมลงวันผลไม้ในเปลือกและเนื้อมะม่วงสดโดยไม่ทำลายตัวอย่าง, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
2549 การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยวิธีไม่ทำลายด้วยการใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2549 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก, สิริกุล วะสี, กรุง สีตะธนี, อรรัตน์ มงคลพร, ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, จุลภาค คุ้นวงศ์, สุจินต์ ภัทรภูวดล, อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ
2549 การตรวจสอบสิ่งเจือปนในน้ำนมวัวดิบแบบรวดเร็วและการหาปริมาณองค์ประกอบน้ำนมโดยไม่ทำลายด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, อรรถยา เกียรติสุนทร, Prof. Dr. Yukihiro Ozaki
2551 การพัฒนาสมการสำหรับหาปริมาณสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันแบบรวดเร็วโดยการประยุกต์ใช้แสงย่านใกล้อินฟราเรด, ศุมาพร เกษมสำราญ
2551 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก, สิริกุล วะสี, กรุง สีตะธนี, จุลภาค คุ้นวงศ์, อรรัตน์ มงคลพร, ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, สุจินต์ ภัทรภูวดล, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
2552 การพัฒนาการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีหลักในส่วนที่ได้จากต้นอ้อยด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, Mr. Satoru Miyata , วารุณี ธนะแพสย์, น.ส.จิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, Dr. Akira Sugimoto
2552 การพัฒนาสมการสำหรับหาปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันแบบรวดเร็วโดยการประยุกต์ใช้แสงย่านใกล้อินฟราเรด, ศุมาพร เกษมสำราญ, วิเชียร กีรตินิจกาล, วารุณี ธนะแพสย์, Prof.Yukihiro Ozaki
2552 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีและการประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดน้ำมัน, วิเชียร กีรตินิจกาล, ศุมาพร เกษมสำราญ
2553 , ศุมาพร เกษมสำราญ, น.ส.จิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, วารุณี ธนะแพสย์, ซาโตรุ มิยาตะ
2553 ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพ สินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ประเทือง พุฒซ้อน, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
2554 การใช้เทคนิค Near Infrared spectroscopy ในการประเมินค่าความชื้น ความเหนียว และความขาวของเนื้อปลาบด(ซูริมิ)แช่เยือกแข็ง, จีรวรรณ มณีโรจน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์
2553 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อทำนายปริมาณน้ำมันจากผลปาล์มน้ำมันโดยวิธีไม่ทำลายด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ
2553 การตรวจสอบคุณภาพภายในของมะม่วงด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, วารุณี ธนะแพสย์
2555 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, ดร.ณมาพร อัตถวิโรจน์, ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, ณัฐภรณ์ สินันตา, นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย, นางสาวศิริมาดา มงคลวิทย์, นางสาวบุษบา ปัญญาชน, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, Prof.Sumio Kawano
2555 การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วารุณี ธนะแพสย์
2556 การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณโปรตีนและปริมาณไขมันของแหนมแบบรวดเร็วโดยใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ
2555 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณไซยาไนด์ในมันสำปะหลังด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, ปฐมา จาตกานนท์, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์
2555 การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในมันเส้นด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ณัฐภรณ์ สินันตา, ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, นายนิติ เติมเวศชยานนท์, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์
2555 การประยุกต์ใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดคลื่นสั้นวัดปริมาณน้ำในน้ำผึ้งดอกลำไย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, นายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล
2555 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณน้ำ โปรตีน และไขมันแบบไม่ทำลายตัวอย่างในโดนัทเค้กจากแป้งข้าว, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ศุมาพร เกษมสำราญ, นางสาวลัฐิกา วิมลศิริ
2556 การคัดแยกกระเจี๊ยบเขียวที่มีแมลงฝังตัวอยู่ภายในโดยวิธีไม่ทำลายด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้, ณัฐภรณ์ สินันตา
2556 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, ดร.ฌมาพร อัตถวิโรจน์, ณัฐภรณ์ สินันตา, ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย
2557 การศึกษาระบบการวัดแสงเนียร์อินฟราเรดที่เหมาะสมเพื่อการตรวจสอบปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลังสดโดยไม่ทำลาย, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, นายนิติ เติมเวศชยานนท์, ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วารุณี ธนะแพสย์
2557 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในผลิตภัณฑ์คุกกี้ปราศจากกลูเตนโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, น.ส. ลัฐิกา วิมลศิริ, นันทวัน เทอดไทย, ศุมาพร เกษมสำราญ
2557 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของเต้าหู้ยี้สีแดงโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, น.ส. เพชรไพลิน ฮอพานิชวัฒน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2558 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, ชลลดา บุราชรินทร์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ณัฐภรณ์ สินันตา, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, มาริสา อรัญชัยยะ, วิรัญญา แก้ววัฒนะ, สิรี ตั้งบุญสุข, รังรอง ยกส้าน, นันทิยา หาญศุภลักษณ์, นราภรณ์ เภาประเสริฐ
2558 การศึกษาการจัดการดินตามศักย์ผลิตภาพ เศษเหลือหลังการเก็บเกี่ยว และแนวทางการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินเพื่อรักษาคุณภาพดินและเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของอ้อยที่ปลูกในจังหวัดสระแก้ว, เพชรดา ปินใจ, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, ณัฐพล จิตมาตย์, ศุมาพร เกษมสำราญ
2558 ผลกระทบของระยะเวลาต่อคุณภาพอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้หลังการเก็บเกี่ยว, เพชรดา ปินใจ, ศุมาพร เกษมสำราญ
2558 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกักเก็บไขมันสกัดจากยางพาราในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, สุพนิดา วินิจฉัย, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, จตุพร ชัยยุทธ, ณัฐภรณ์ สินันตา, ผศ.ดร.กรวินท์ วิชญ์
2558 การติดตาม วิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนงานวิจัยยางพารา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และการทบทวนเพื่อเตรียมการจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติฉบับใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔), คุณชาญชัย อติวรรณาพัฒน์, ศุมาพร เกษมสำราญ
2558 ปริมาณ ผลกระทบ และการป้องกันการปนเปื้อนของดินทรายในอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
2558 การติดตามโครงการวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยยางพารา ปี 2558, คุณชาญชัย อติวรรณาพัฒน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนงานวิจัยยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2558 และการทบทวนเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติฉบับใหม่ (พ.ศ.2560-2564), คุณชาญชัย อติวรรณาพัฒน์, คุณพายัพ นามประเสริฐ, คุณชาญชัย อติวรรณาพัฒน์, ศุมาพร เกษมสำราญ
2559 การประเมินความแม่นยำในการวิเคราะห์การปลอมปนของข้าวพันธุ์อื่นในเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1 ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด, ศุมาพร เกษมสำราญ, นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย, ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง
2559 การติดตาม ประเมินผลโครงการวิจัย และการสนับสนุนงานวิจัยยางพารา ปี 2559, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ศุมาพร เกษมสำราญ
2559 การติดตามคุณภาพของน้ำอ้อยในขบวนการต้มระเหย และการประยุกต์ใช้เนียร์อินฟราเรดตรวจสอบคุณภาพน้ำอ้อย, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, ณัฐภรณ์ สินันตา, พรพิมล จันทร์ฉาย
2560 เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำหรับการวิเคราะห์ดัชนีชี้คุณภาพอ้อยแบบรวดเร็ว, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
2561 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตน้ำตาลด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพแบบรวดเร็ว, ณัฐภรณ์ สินันตา
2561 การทดสอบประสิทธิภาพของประสิทธิภาพของเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยในอุตสาหกรรมน้ำตาล, ณัฐภรณ์ สินันตา, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
2561 การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคุณภาพของน้ำอ้อยในขบวนการต้มระเหยด้วยสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, นางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พรพิมล จันทร์ฉาย
2561 การทดสอบคุณภาพไม้ยางพาราเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล, นางฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, นางธมลวรรณ โทนุสิน, ทรงยศ โชติชุติมา, นางสาวสุจินต์ เจนวีรวัฒน์, นายพูนสิน มณีสาร
2560 การพัฒนาและยกระดับสารสกัดจากข้าวไทยสู่มาตรฐานเครื่องสำอางสากล, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, พรพิมล จันทร์ฉาย, นางสาวธัญลักษณ์ สีลาจันทร์
2560 การพัฒนาวิธีผลิตสารสกัดเห็ดถั่งเช่าในรูปแบบแคปซูลเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์, ณัฐภรณ์ สินันตา, สุพนิดา วินิจฉัย, ศุมาพร เกษมสำราญ, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ
2561 Nondestructive Evaluation of Amino Acid in Fermentation Process of Pine Apple Stem, ณัฐภรณ์ สินันตา
2562 การทดสอบคุณภาพไม้ยางพาราเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล, นางฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, นางธมลวรรณ โทนุสิน, ทรงยศ โชติชุติมา, นางสาวสุจินต์ เจนวีรวัฒน์, นายพูนสิน มณีสาร
2562 การทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและดินที่ปนเปื้อนในอุตสาหกรรมน้ำตาล, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ
2563 การใช้เนียร์อินฟาเรดสเปกโตรสโคปีและการสะท้อนเชิงสเปกตรัมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105, กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, วุฒิดา รัตนพิไชย, ชัชพล ชังชู, ศุมาพร เกษมสำราญ, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, ดร.ชัฐพล สายะพันธ์, นายวิศวะ กุลนะ, นายวิวัฒน์ สายสม
2564 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยเทคโนโลยีสีเขียว, ศุมาพร เกษมสำราญ
2563 การพัฒนาเครื่องเนียร์อินฟราเรดขนาดเล็กเพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซลแบบไร้สารเคมี, ศุมาพร เกษมสำราญ, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุนีย์ จึงธีรพานิช
2564 การพัฒนาระบบเนียร์อินฟราเรดเพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์ในฟ้าทะลายโจร บัวบก และขมิ้นชันสำหรับการซื้อขายผลผลิต , ศุมาพร เกษมสำราญ, ดร.สุริยันตร์ ฉะอุ่ม, ดร.กนกวรรณ รมยานนท์, ดร.ประเดิม วณิชชนานันท์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, ดร.ธงชัย กูบโคกกรวด, ดร.รุจิรา ทิศารัมย์, นางสาวสุพัฒนา จันทา, ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, พูนพิภพ เกษมทรัพย์