ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
LAB33
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

LAB33

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางสาวศุมาพร เกษมสำราญ

Email: aapspk@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428600-3 ต่อ 502

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย

Email: aappsw@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8600-3

นางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

Email: aapppv@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428600

ปทุมมา บุตรดี

 

 

ธัญลักษณ์ สีลาจันทร์

 

 

สวรรยา สงวนรักษา

 

 

รัชวรรษ์ พัฒนประสิทธิ์กุล

 

 

ปวรวรรณ สุ่มไสว

 

 

ศศิ ฐาน์กาญจน์

 

 

พัฒน์นิภา วงค์พิชัย