ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช
LAB34
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช

LAB34

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางสาวศุมาพร เกษมสำราญ

Email: aapspk@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428600-3 ต่อ 502

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางวิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม

Email: aapwpr@ku.ac.th

Phone Number: 02 9428600-3

นางสาววิลาสินี กวีกิจธรรมกุล

Email: aapwnkk@ku.ac.th

Phone Number: 029428600-3

รุ่งนภา พุ่มกุมาร

 

 

มนัสดา ยิ่งชูตระกูล

 

 

ไพศาล ต๋องาม

 

 

รัตติกาล รตตะสา

 

 

วิวรรณ สมัครการ

 

 

มงคล วิมลโสภณกิตติ

 

 

กนกรัตน์ หนูสวัสดิ์