ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช
LAB34
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2563
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2550
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2549
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2563
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2550
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2549
จำนวนรางวัล : 2

Honor Award

Year
Honor Award
11
2562 ศุมาพร เกษมสำราญ, รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2560
2559 ศุมาพร เกษมสำราญ, รางวัล นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติปี 2557, ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง Evaluation of Fourier transform-near infraredspectroscopic measurements for the quantification of curcumin in turmericherbal medicines. ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Near Infrared Spectroscopy Vol.22 issue 2 เดือน มิถุนายน 2557 (ปริมาณผลงาน (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5 ค่า Pi รวม = 1.5)
2559 ศุมาพร เกษมสำราญ, รางวัลบุคลากรผู้สร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ ประจำปี 2559
2558 ศุมาพร เกษมสำราญ, รางวัลประเภทผู้สร้างผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ประจำปี 2558
2555 ศุมาพร เกษมสำราญ, บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2554
2554 ศุมาพร เกษมสำราญ, บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2554
2554 ศุมาพร เกษมสำราญ, บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันผลิตผลเกษตรฯ
2550 ศุมาพร เกษมสำราญ, บุคคลากรดีเด่น ประจำปี 2550
2550 ศุมาพร เกษมสำราญ, รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2550
2549 ศุมาพร เกษมสำราญ, BUCHI YOUNG SCIENCTIST NIR AWARD 2006
2549 ศุมาพร เกษมสำราญ, รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2549

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
10
2563 ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, ศุมาพร เกษมสำราญ, ดุสิต ธนเพทาย, Best Poster Award in NIR Related Topics, Relationship between the Penetration Depth and NIR Absorbance of Distilled Water, 15 กุมภาพันธ์ 2563
2561 ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐภรณ์ สินันตา, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย, ANS2018 Best Poster Award , NearInfrared Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves, 23 มิถุนายน 2561
2557 ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, ณมาพร อัฒวิโรจน์, ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รื่นฤดี แก้วชื่นชัย, วารุณี ธนะแพสย์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, Prof.Sumio Kawano, ANS2014 Best Poster Award, Single kernel NIR analysis for detection of variety adulteration in rough and milled Thai jasmine rice, 19 มิถุนายน 2557
2555 วารุณี ธนะแพสย์, อาทิตย์ จันทร์หิรัญ, ศุมาพร เกษมสำราญ, รางวัลชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์ , การศึกษาตำแหน่งการวัดที่เหมาะสมสำหรับการใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่นสั้นหาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ในผลลิ้นจี่, 3 กุมภาพันธ์ 2555
2554 ศุมาพร เกษมสำราญ, วิเชียร กีรตินิจกาล, วารุณี ธนะแพสย์, Prof.Yukihiro Ozaki, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Near infrared quantitative analysis of totalcurcuminoids in rhizomes of Curcuma longaby moving window partial least squaresregression, 20 กันยายน 2554
2554 อาทิตย์ จันทร์หิรัญ, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, สุมิโอะ คาวาโน, บทความวิจัยดีเด่น, การใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดตรวจสอบเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุดด้วยเครื่องคัดระบบสายพาน, 1 เมษายน 2554
2553 ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์, จริยา ประศาสน์ศรีสุภาพ, ซาโตรุ มิยาตะ, การนำเสอผลงานภาคนิทัศน์ยอดเยี่ยม อันดับที่ 1, การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, 23 กรกฎาคม 2553
2552 วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, น.ส.จิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, ดร.ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, Prof. Sumio Kawano, รางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ , การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีคัดแยกมะม่วงดีออกจากมะม่วงที่ปนเปื้อนไข่และหนอนแมลงวันผลไม้, 8 พฤษภาคม 2552
2552 กฤตกร ทรัพย์เจริญ, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, ศุมาพร เกษมสำราญ, ภาณี ทองพำนัก, คุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย, การประเมินคุณภาพของมะเขือเทศเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy, 8 ธันวาคม 2552
2551 ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, Prof. Yukihiro Ozaki, Best poster award, Multivariate Analysis of Methyl Ester in biodiesel production process from palm oil using NIRS, 12 พฤศจิกายน 2551