Search Result of "newspaper"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์คำว่า “ผู้ลี้ภัย” ในข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาเยอรมันและภาษาไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพงศกร แจ่มจำรัส, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับพื้นที่อนุรักษ์ของสื่อประเภทหนังสือพิมพ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับพื้นที่อนุรักษ์ของสื่อประเภทหนังสือพิมพ์

ผู้เขียน:Imgปุญชรัสมิ์ ทรงธรรมวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการร่วม:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอุปลักษณ์ในการ์ตูนผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พ.ศ. 2549

ผู้เขียน:Imgณราวิตญ์ มีดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSurasith Thairatana

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อุปลักษณ์ในข่าวเศรษฐกิจในหนังสือพิมพ์ไทย

ผู้เขียน:Imgดีเลิศ ศิริวารินทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนาลัย บูรพาชีพ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวิภากร วงศ์ไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้สารจากหนังสือพิมพ์ที่ตรงกับ ความสนใจ พัฒนาการอ่านจับใจความของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน บ้านโคกสี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:ImgSurada VASENUNG

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวพัวพันธุ์ ทองหยด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมใจ บุญอุรพีภิญโญ

กรรมการวิชารอง:Imgนางกรรณิการ์ ธีรเวชเจริญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ , การใช้ภาษา-ภาษาในวงการต่างๆ, การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม, พจนานุกรม

Resume

Img

Researcher

นาง สิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย, การใช้ภาษาไทยในวงการต่างๆ, การสอนภาษาไทย, ทักษะการเขียนภาษาไทย

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการสร้างศัพท์ที่ใช้ในหน้าบันเทิงจากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

ผู้เขียน:Imgศิริวรรณ ศรีประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์กับการนำเสนอข่าวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้เขียน:Imgบานเย็น แม่นปืน

ประธานกรรมการ:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือพิมพ์ธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสลิลทิพย์ รัตนวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินโครงการหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ "ฟ้าใหม่" โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

ผู้เขียน:Imgพชรกร ปัญญา

ประธานกรรมการ:Imgพิกุล เอกวรางกูร

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียน โดยใช้วิธีการเปลี่ยนรูปสารจากหนังสือพิมพ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgประไพ คุ้มงิ้ว

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมใจ บุญอุรพีภิญโญ

กรรมการวิชารอง:Imgลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:An Analysis of the Representation of Women and Men in the Entertainment Sections of Online British and American Tabloids

ผู้เขียน:Imgสุรัสวดี ชัยเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgชไมภัค เตชัสอนันต์

กรรมการวิชาเอก:ImgStephen Cannell

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จรัลวิไล จรูญโรจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12