การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์คำว่า “ผู้ลี้ภัย” ในข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาเยอรมันและภาษาไทย

Publish Year National Journal 1
2018 inนายพงศกร แจ่มจำรัส, อาจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์คำว่า “ผู้ลี้ภัย” ในข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาเยอรมันและภาษาไทย", Konzeptuelle Metaphern zum Begriff ?Fl?chtlinge“ in Online-Zeitungen: Eine empirische Studie im Deutschen und im Thai, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2018, หน้า 379-415