Search Result of "Self-control"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการควบคุมตนเองของผู้ป่วยในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgศิลา ประเสริฐสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการควบคุมตนเองด้วยไบโอฟีดแบค เพื่อลดความ เครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้เขียน:Imgนางนพวรรณ คนึงชัยสกุล (พฤกษ์เพ็ชรไพศาล), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกรรณิการ์ ลิมพะสุต

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม การรู้คุณค่าของตนเอง การมุ่งอนาคต และการควบคุมตนเองกับการเสพยาบ้าซ้ำของเยาวชน

ผู้เขียน:Imgสุรวัฒน์ คูวิเศษแสง

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. คุณาลัย พลอยดนัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมผู้บริโภค, การตลาด, sensory science

Resume

Img

Researcher

ดร. สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยา, การวัดผล

Resume

Img

Researcher

นางสาว เอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาคลินิก, สุขภาพจิต, การทดสอบทางจิตวิทยา, เด็กและเยาวชนกระทำผิด

Resume

Img

Researcher

ดร. พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาคลินิก, การให้การปรึกษาทางจิตวิทยา, จิตวิทยาเชิงบวก

Resume