อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง และการควบคุมตนเองที่มีต่อความหยุ่นตัวของนิสิตรอพินิจ

Publish Year National Journal 1
2015 exฤติมา รักษารักษ์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง และการควบคุมตนเองที่มีต่อความหยุ่นตัวของนิสิตรอพินิจ", วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 146-174