Search Result of "Resorcinol"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

The removal of resorcinol in hair color by zeolite

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

นาง รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Inorganic chemistry, Environmental Chemistry, Agricultural chemistry

Resume