Journal

การถ่ายชิ้นดีเอ็นเอขนาดใหญ่ของมะเขือเทศพันธุ์ L3708 เข้าสู่มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 3ด้วยเชื้ออะโกรแบคทีเรีย
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
37
6(พิเศษ)
205-209
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2006
ชาติ
-
-
-
-