Journal

Article
พฤติกรรมการอนุรักษ์ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
Journal
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
Volume
30
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2011
Page
23-34
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308591 ชื่อวิชา Research Techni. in Parks, Recrea, & Tourism,19 พ.ย. 2013 - 19 พ.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พฤติกรรมการอนุรักษ์ของเยาวชน แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,9 มิ.ย. 2018 - 9 มิ.ย. 2019