Journal

Article
The Jasmine rice (KDML 105 variety) adulteration detection using physico-chemical properties
Journal
Chiang Mai Journal of Science (ISSN: 01252526)
Volume
38
Issue
1
Year
มกราคม 2011
Page
105-115
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิท

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท CP Intertrade Co., Ltd การใช้ประโยชน์ :ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ R&D ในการหาวิธีตรวจสอบการปลอมปนข้าวหอมมะลิ ,10 ก.พ. 2011 - 10 ก.พ. 2011