การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิท

Publish Year International Journal 1
2011 exPitiphunpong, S., exChampangern, S., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "The Jasmine rice (KDML 105 variety) adulteration detection using physico-chemical properties", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 105-115
Publish Year National Conference 1
2010 exเทวี คุ้มวงศ์, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารชะลอการเกิดรีโทรเกรเดชันในข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2014 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดบใช้เทคนิคปลอดเชื้อ", Kasetsart University, 2014