Journal

การตรวจสอบการปลอมปนนมโคในผลิตภัณฑ์นมแพะโดยเทคนิค PCR
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
41
2
283-290
พฤษภาคม - สิงหาคม 2010
ชาติ
-
-
-
-