ศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมแพะดิบของ ประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพนิตา ชัยสิทธิ์, exพรทิพย์ แต้ภักดี, exพิศักดิ์ พัดทอง, "การตรวจสอบการปลอมปนนมโคในผลิตภัณฑ์นมแพะโดยเทคนิค PCR", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 283-290
Publish Year National Conference 3
2016 exทิพมนต์ จันทร, inดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพทางกายภาพ – เคมี และลักษณะทางประสาทสัมผัสของนมสเตอริไลส์ ที่ผลิตจากน้ำนมแพะดิบแช่แข็ง", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิขับ ประจำปี 2559", 8 เมษายน 2016, นครปฐม ประเทศไทย
2015 exปฐมา แทนนาค, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, ex*ชิตสุดา ชัยศักดานุกูล, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพ ความปลอดภัย และลักษณะทางประสาทสัมผัสของเนยนมแพะที่ผลิตจากน ้านมแพะดิบแช่แข็ง", การประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ 2558, 23 - 25 ตุลาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปิยวดี นาคสกุล, "ผลของการแช่แข็งนํ้านมแพะดิบระยะเวลา 4 เดือน ต่อคุณภาพนํ้านม", การประชมุ วชิ าการแหง่ ชาติ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกำแพงแสน ครัง้ ที่ 10, 6 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย