Journal

การศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพแบบไม่ทำลายในส้มโอตัดแต่งด้วยเครื่อง Vis/Nir Spectrometer
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
41
1(พิเศษ)
397-400
มกราคม - เมษายน 2010
ชาติ
-
-
-
-