Journal

Article
การประเมินผลกระทบของโครงการการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน
Journal
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
Volume
31
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2010
Page
231-244
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การประเมินผลกระทบโครงการการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน (ข้าวและอ้อย)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119592 ชื่อวิชา Research Management & Evaluation,3 ส.ค. 2011 - 21 ก.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมวิชาการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านการเกษตร,19 เม.ย. 2011 - 21 เม.ย. 2011