การประเมินผลกระทบโครงการการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน (ข้าวและอ้อย)

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลกระทบของโครงการการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 231-244