Journal

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของตั๊กแตนตำข้าวดอกไม้ Creobrother gemmatus Stoll
วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ISSN: 16859316)
7
3
12-17
กันยายน - ธันวาคม 2009
ชาติ
-
-
-
http://www.rdi.kps.ku.ac.th/web-journal/Vol.3%2052/v3%2012-17.pdf

Author

Output From Project

ความหลากหลายชนิดของตั๊กแตนตำข้าวในอันดับแมนโตเดียของ ระบบนิเวศเกษตร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) โรงเรียนสาธิตฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเลี้ยงแมลงเพื่อการศึกษา (Insect Culture for Agriculture Education),8 ส.ค. 2012 - 8 ส.ค. 2012