Journal

การศึกษาเชิงทดลองเพื่อปรับปรุงการทำนายคุณภาพภายในผลส้มโดยใช้การดูดกลืนแสงใกล้อินฟราเรดของเปลือกส้ม
วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ISSN: 16859316)
7
2
-
พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-