การควบคุมมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเทคนิค การตรวจสอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรด

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2012 exTimkhum, P., inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "Non-destructive classification of durian maturity of 'Monthong' cultivar by means of visible spectroscopy of the spine", Journal of Food Engineering, ปีที่ 112, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2012, หน้า 263-267
2010 exJaitip Wanitchang, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, exPadungsak Wanitchang, inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Maturity sorting index of dragon fruit: Hylocereus polyrhizus", Journal of Food Engineering , ปีที่ 100, ฉบับที่ 3, เมษายน 2010, หน้า 409-416
Publish Year National Journal 1
2009 exประสาน เหล่าทรัพย์เจริญ, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงทดลองเพื่อปรับปรุงการทำนายคุณภาพภายในผลส้มโดยใช้การดูดกลืนแสงใกล้อินฟราเรดของเปลือกส้ม", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
Publish Year International Conference 4
2009 inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, exนายประสาน เหล่าทรัพย์เจริญ, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Use of Peel Spectral Information to Improve Titratable Acidity Prediction inIntact Orange by NIRS in Long Wavelength Region", The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 9 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exน.ส.ฐาปนี สาธร , inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Determination of total soluble solids and total acidity in term of acetic acid content in chili sauces by NIRS", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2008, tsukuba ญี่ปุ่น
2008 exน.ส. กรกช วรรณกูล , inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Prediction of total soluble solids and total acidity of Thai sweet sauces by NIRS", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2008, tsukuba ญี่ปุ่น
2005 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Using the Near Infrared Reflectance Spectroscopy for Quantitative and Qualitative Six Thai Rice Varieties", In 12th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 9 - 15 เมษายน 2005, นิวซีแลนด์
Publish Year National Conference 1
2009 exKorrakot Wannagul, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "การทำนายปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ และปริมาณน้ำตาลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟาเรด", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009