Journal

การประเมินผลการจัดการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก
วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) (ISSN: 08571724)
28
2
-
มิถุนายน - สิงหาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก การใช้ประโยชน์ :นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานไปใช้จริงในพื้นที่,20 ม.ค. 2009 - 14 ต.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308591 ชื่อวิชา Research Techni. in Parks, Recrea, & Tourism,19 พ.ย. 2013 - 19 พ.ย. 2013