Journal

ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบการดูแลสุขภาพชุมชนแบบผสมผสานตามแนวคิดพหุลักษณ์ทางการแพทย์ของตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ISSN: 26976471)
6
5
2349-2367
กันยายน - ตุลาคม 2023
ชาติ
-
Article
-
-