ระบบการดูแลสุขภาพชุมชนแบบผสมผสานบนฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวคิดพหุลักษณ์ทางการแพทย์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน