โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)การจัดการศึกษาในโรงเรียนการจัดกิจกรรมสันทนาการการประกันคุณภาพการศึกษาการพัฒนาเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการวัดและประเมินผลการวิจัยทางการศึกษาการศึกษาการสอนคณิตศาสตร์การสอนดนตรีไทยการสอนแบบ 4 MATการสอนปฐมวัยการสอนภาษาไทยการสอนภาษาไทยระดับประถมการสอนภาษาอังกฤษการสอนสังคมศึกษาการอ่านการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษกิจกรรมสันทนาการการท่องเที่ยวความบกพร่องทางการเรียนรู้ความพึงพอใจคหกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์คําสําคัญ: ผลของการใช้/ แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์/ วิชาพลศึกษาคิดวิเคราะห์งานทะเบียนจิตวิทยาจิตวิทยาการศึกษาชุดการสอนชุดแบบฝึกทักษะฐานข้อมูล MySQLทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทักษะภาษาไทยทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทางด้านการศึกษาเทคนิคการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมทางการศึกษานักเรียน/เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นักวิจัยรุ่นเยาว์นาฎศิลป์ไทยบริหารการศึกษาบอร์ดเกมส์บีจีเนียสแบบฝึกประดิษฐ์สื่อการสอนโปรแกรมการเรียนรู้โปรแกรมกิจกรรมการกระโดดยาง/ สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพโปรแกรมกิจกรรมการกระโดดยางสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพผลิตสื่อการสอนผู้ฝึกสอนกรีฑาพฤติกรรมทางกาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พลศึกษาพฤติกรรมสุขภาพพลศึกษาพลศึกษา(สุขศึกษา)พันธุวิศวกรรมพันธุศาสตร์เฟสบุคภาษา PHPภาษาไทยภาษาศาสตร์มนุษย์วิทยามานุษยดุริยางควิทยา. ดนตรีเยาวชนผู้นาเที่ชุมชนระดับมัธยมศึกษาระบบ Phonicsระบบรายงานผลการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยเล่านิทานวัฒนธรรมวัดผล และสถิติวิจัยวิจัยในชั้นเรียนวิชาเพิ่มเติมวิทยาการคำนวณวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์-ชีววิทยาเว็บไซต์เว็บแอพพลิเคชั่นศิลปะศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์สไตล์การเรียนรู้ของนักเรียนสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนสมองกลฝังตัวสังคมศาสตร์สังคมศึกษาสัมคมวิทยาสาขาคหกรรมศาสตร์(ผ้าและเครื่องแต่งกาย, อาหารและโภชนาการ,พัฒนาการเด็ก)สื่อหลายมิติแบบปรับตัวหลักสูตรและการสอนหุ่นยนต์

Executives


Persons (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 37 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19 คน, อาจารย์ 16 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 7 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)