โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

analytical thinkingCornell Note-Taking MethodData Mining, Educational Data MiningEdmodoEFLEnglish Listening Skillslearning deficiencylinear regression modelNote-Taking Skillpopulation trendreadingsupplementary exerciseWild mammalswritingกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)การจัดการศึกษาในโรงเรียนการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพการบริหารการศึกษาการบำบัดด้วยยีนการประกันคุณภาพการศึกษาการพัฒนาเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการวัดและประเมินผลการวิจัยทางการศึกษาการศึกษาการศึกษา การสอน(ภาษาอังกฤษ)การสร้างแบบวัคคุณลักษณะอันพึงประสงค์วิชาพลศึกษาการสอนการสอนคณิตศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษการสอนสังคมศึกษาความบกพร่องทางการเรียนรู้ความพึงพอใจคอมพิวเตอร์คิดวิเคราะห์งานทะเบียนจิตวิทยาจิตวิทยาการศึกษาชุดการสอนชุดแบบฝึกทักษะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทักษะภาษาไทยทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทางด้านการศึกษาเทคนิคการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมทางการศึกษานักเรียน/เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นักวิจัยรุ่นเยาว์นาฎศิลป์ไทยบริหารการศึกษาบอร์ดเกมส์บีจีเนียสแบบฝึกประดิษฐ์สื่อการสอนโปรแกรมการเรียนรู้โปรแกรมกิจกรรมการกระโดดยางสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพผลิตสื่อการสอนพฤติกรรมทางกาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พลศึกษาพฤติกรรมสุขภาพพลศึกษาพลศึกษา(สุขศึกษา)พันธุวิศวกรรมพันธุศาสตร์เฟสบุคภาษาไทยภาษาศาสตร์มนุษย์วิทยามานุษยดุริยางควิทยา. ดนตรีระบบ Phonicsรูปแบบการจัดการเรียนรู้เล่านิทานวัฒนธรรมวัดผล และสถิติวิจัยวิจัยในชั้นเรียนวิชาเพิ่มเติมวิทยาการคำนวณวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์-ชีววิทยาเว็บแอพพลิเคชั่นศิลปะศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์สไตล์การเรียนรู้ของนักเรียนสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนสมองกลฝังตัวสังคมศาสตร์สังคมศึกษาสัมคมวิทยาสาขาคหกรรมศาสตร์(ผ้าและเครื่องแต่งกาย, อาหารและโภชนาการ,พัฒนาการเด็ก)สื่อหลายมิติแบบปรับตัวหลักสูตรและการสอนหุ่นยนต์

Executives


Persons (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 36 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18 คน, อาจารย์ 16 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 7 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)