Journal

พระธาตุประจำปีเกิดจำลองในภาคกลาง: คติการสร้าง ความเชื่อ พิธีกรรม และแรงจูงใจ
วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ (Journal of MCU Buddhaphanya Review) (ISSN: 26300524)
8
1
13-28
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2023
ชาติ
-
Article
-
-