Journal

การประเมินเพื่อการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบฮิวริสติกส์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISSN: 26511444)
28
2
301-321
กรกฎาคม - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-