Person Image

  Education

  • ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์-การสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • Ph.D., University of Wyoming, United States of America, 2559
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  Curriculum experienceAlgebra tilesassessmentat-risk and vulnerable groupBachelor degreeConceptual UnderstandingCOVID-19Curriculum decisionCurriculum imagesDivision of FractionsEducational game developmentEvaluationFinancial LiteracyFostering Financial conceptsintegrated educationLearning Assessmentmathematicsmathematics pedagogical content knowledgeMeasure of Central TendencyO-NETOnline LearningOnline Learning Assessmentonline mathematics classroompedagogical content knowledgeperformance tasksPhenomenon-based LearningPhilosophical foundationspre-service teacherpre-service teachersProgram evaluationProject-based learningQuantitative ReasoningQuestioningreadinessReal-life SituationSerious gameStatistical processSTEAMStudent Support Systemteaching mathematicsThe Measures of Central Tendencytwenty-first-century skillsVisual Modelsการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์การแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิดการจัดการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิดการใช้คำถามการประเมินเพื่อการเรียนรู้การประเมินหลักสูตรการประยุกต์ของอนุพันธ์การพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGTการเรียนรู้แบบสืบเสาะการส่งเสริมการเรียนรู้การสอนคณิตศาสตร์การสอนแนะให้รู้คิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดทางเรขาคณิตคณิตศาสตร์ครูปฐมวัยความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ความคงทนในการเรียนรู้ความน่าจะเป็นความพร้อมความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนทางคณิตศาสตร์ความรู้สำหรับครูความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการให้เหตุผลทางเรขาคณิตคำถามปลายเปิดจีโอจีบร้าชีวิตวิถีใหม่ทักษะและกระบวนการเทคนิคการประเมินเพื่อนเทคนิคเพื่อนคู่คิดไทยแลนด์ 4.0นักศึกษาครูแนวคิด CPAแนวคิด ModelEliciting Activities (MEAs)แนวคิดเกมมิฟิเคชันบทบาทครูคณิตศาสตร์บาร์โมเดลแบบจําลองคณิตศาสตร์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายระดับการคิดทางเรขาคณิตรูปแบบ SSCSรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจัยในช้้นเรียนเวกเตอร์ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท.เศษส่วน เส้นขนานหลักสูตรบูรณาการอนุพันธ์

  Interest

  pedagogical content knowledge, การสอนคณิตศาสตร์, pre-service teacher, teaching mathematics

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร3
   • ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 7 เรื่อง (Unknown 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1At the dawn of science, technology, engineering, arts, and mathematics (STEAM) education: prospects, priorities, processes, and problemsBelbase S., Mainali B.R., Kasemsukpipat W., Tairab H., Gochoo M., Jarrah A.2021International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
  37
  2Navigating Through Inclusiveness in Mathematics Education: Prospects, Priorities, Processes, and ProblemsBelbase S., Opoku M.P., Kasemsukpipat W., Saengsawang T., Pant B.P., Shrestha I.M., Panthi R.K., AlAlawi N.R., Al Owais N.M., Al Farra N.K.2022Rethinking Inclusion and Transformation in Special Education
  ,pp. 93-113
  0
  3Wealth Creation: Serious Game Development to Improve Financial Literacy for High School StudentsWiboonsin K., Kasemsukpipat W.2022Proceedings of the European Conference on Games-based Learning
  2022-October,pp. 637-646
  0
  4How can we transform content into game mechanics? Designing and developing financial literacy gamesWiboonsin K., Kasemsukpipat W., Somchaipeng T., Chuntra C.2023Handbook of Research on Decision-Making Capabilities Improvement With Serious Games
  ,pp. 95-117
  0