Journal

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีส่งเสริมกระบวนการสร้างแบบจําลองคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ของอนุพันธ
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. (ISSN: 19054653)
15
1
34-49
มกราคม - มิถุนายน 2022
ชาติ
-
-
-
-