Journal

Article
ความเกี่ยวข้องในมูลค่าของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์และผลกระทบของคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่มีราคาหุ้น
Journal
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ISSN: 26730057)
Volume
41
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2021
Page
56-72
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-