Journal

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 26975378)
4
1
40-48
มกราคม - เมษายน 2021
ชาติ
-
-
-
-