การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน ตามโครงการเพชรสมุทรคีรี

Publish Year National Journal 3
2021 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 40-48
2018 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเศรษฐ์ ขุนเกศา, "การพัฒนาวีดิทัศน์ เรื่องการปลูกกล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 30-36
2018 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรและความต้องการในการพัฒนาการผลิตหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 116-120
Publish Year National Conference 1
2023 exแพทริยา แสงบุญ, exภาวิณี จำปาคำ, exนริศรา ยิ่งกำแหง, inนางสาวปฐมา แทนนาค, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโคนมในจังหวัดนครปฐมเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เขตการค้าเสรี", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15, 1 เมษายน 2023, อุบลราชธานี ประเทศไทย