Journal

รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรและความต้องการในการพัฒนาการผลิตหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 26975378)
1
2
116-120
กันยายน - ธันวาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-