Journal

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วารสารสังคมศาสตร์วิจัย (ISSN: 22288287)
12
1
170-191
มกราคม - มิถุนายน 2021
ชาติ
-
Article
-
-