ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year National Journal 2
2021 exนางสาวปาจารีย์ ซิบังเกิด, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 170-191
2021 exปาจารีย์ ชิบังเกิด, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 170-191