Journal

Article
การประเมินผลผลิตและการวิเคราะห์ทางการเงินของไม้ยมหินของสถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Journal
วารสารวนศาสตร์ไทย (ISSN: 27302180)
Volume
39
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
Page
126-136
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-