ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

annual ringCambial markingCarbon SequestrationClimateclimate changecommunity forestdecision makerDendrochronologyDendroclimatologyForest FireForest ManagementGrowthLand Useleaf phenologyMajor stakeholderOptimum Indicatorsparticipatory forest resources managementParticipatory Landscape Lifescape AppraisalPinus merkusiiproduction systemRubber Plantationsstakeholder analysisTeakTree growthTree ringWood anatomyก๊าซเรือนกระจกการกักเก็บคาร์บอนการจัดการป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการตลาดการเติบโตการเติบโตของต้นไม้การปลูกป่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพึ่งพิงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้การมีส่วนร่วมการรับรองการจัดการป่าไม้การรับรู้ระยะไกลการวิเคราะห์ทางการเงินการสำรวจทรัพยากรป่าไม้การสำรวจระยะไกลความหลากหลายทางชีวภาพชีวมิติป่าไม้ ฐานข้อมูลตัวชี้บอกทรัพยากรป่าไม้นันทนาการปลูกป่าป่าป่าชุมชนป่าไม้ผลกระทบผู้ทำสวนยางพาราผู้ประกอบการธุรกิจไฟป่าไฟฟ้าภัยพิบัติภัยแล้งภาคกลางของประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือของประเทศไทยภาคเอกชนภาพดาวเทียมภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมภาพรับรู้ระยะไกลภูมิทัศน์มูลค่าไม้สนไม้สักระดับนานาชาติระยองรุกขกาลวิทยาวงปีไม้วนเกษตรบนพื้นที่สูงวนศาสตร์ชุมชนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจสังคมเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้เศรษฐศาสตร์ป่าไม้สถานภาพทางกฎหมายของที่ดินสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสถานีวนวัฒวิจัยทรายทองสมการปริมาตรไม้ การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน ความเสี่ยง กระถินเทพา สวนป่าสวนป่าทองผาภูมิสวนไม้เศรษฐกิจสวนยางพาราสวนหลวง ร.9ห่วงโซ่คุณค่าห้วยขาแข้งเห็ดแหล่งเชื้อเพลิงไฟป่าอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 4 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 1.15 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 52 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 87 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 61 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 228 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 161 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 67 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 40 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 40 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)