Person Image

  Education

  • วท.บ.(การจัดการป่าไม้)เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • วท.ม.(การจัดการป่าไม้), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535
  • วท.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  biodiversityvaluedirect use valuehighland agroforestryLer Tor Royal Project Development Centermarket price methodmarket structureMARKETINGorestplantationPULPstumpage valueกระดาษพิมพืเขียนกฤษณาการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินการจัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ป่าไม้การจัดการทรัพยากรป่าไม้ การจำแนกชนิดป่าการใช้ประโยชน์ที่ดินการตลาดการตลาด การวิเคราะห์ทางการเงิน ไม้กฤษณาการตลาด ไม้ประกอบพลาสติกการตลาด:ไม้ขุดล้อมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการบริการของระบบนิเวศการประเมินการประเมินค่าการประเมินค่าทรัพยากรป่าไม้การประเมินผลผลิต การวิเคราะห์ทางการเงิน ไม้สะเดา สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์การประเมินมูลค่าการปลูกป่าการผลิต การตลาด การวิเคราะห์ทางการเงิน การปลูกสร้างสวนป่า ไม้กฤษณาการผลิต การตลาด ผลิตภัณฑ์ไม้สักการพึ่งพิงการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วม การอนุรักษ์ ป่าชายเลนการมีส่วนร่วม ลุ่มน้ำ การพัฒนาการรับรู้ การอนุรักษ์ ทรัพยากรสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาการวิเคราะห์ทางการเงินการวิเคราะห์ทางการเงิน บุก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตากการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มปรับ ของป่า ป่าสาธิตและต้นแบบการอนุรักษ์การอนุรักษ์ป่าไม้ของป่าคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์ความคิดเห็นทรัพยากรป่าไม้นันทนาการนันทนาการ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยบุกไข่ป่ากันชนป่าชายเลนป่าชุมชนป่าไม้ผลกระทบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์แผ่นไม้อัดซีเมนต์พลังกดดันของการแข่งขันทั้ง 5พื้นที่ปลูกป่าทดแทนมดมดที่อาศัยตามพื้นดินมดบนพื้นดินมวลชีวภาพ การกักเก็บคาร์บอน พลวัตการเติบโต ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายคาบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาตราส่วนที่เหมาะสมมูลค่ามูลค่าการใช้ประโยชน์ ของป่า ป่าชุมชนมูลค่าการให้บริการด้านแหล่งผลิต: ของป่า มูลค่าทางนันทนาการแมลงป่าไม้ไม้แกะสลักไม้ยมหินไม้สักไม้อเคเซีย เอาลาโคคาร์ปายานยนต์รังนกแอ่นกินรังวนเกษตรบนพื้นที่สูงวนอุทยานเขานางพันธุรัตวัสดุเส้นใยธรรมชาติศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐศาสตร์ป่าไม้สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์สถานีวนวัฒวิจัยทรายทองสภาพเศรษฐกิจและสังคมสมการปริมาตรไม้ การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน ความเสี่ยง กระถินเทพา สวนป่าสวนป่าทองผาภูมิสวนป่าสักสวนยางพาราสวนสมรมสวนหลวง ร.9เส้นใยห่วงโซ่คุณค่าอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิอุทยานแห่งชาติเอราวัณอุปทานอุปสงค์

  Interest

  การจัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ป่าไม้, เศรษฐศาสตร์ป่าไม้, การประเมินค่าทรัพยากรป่าไม้, การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ , การจัดการทรัพยากรป่าไม้

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2549 - พ.ย. 2553 หัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์
  • ธ.ค. 2545 - พ.ย. 2549 รองหัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 62 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 57 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The importance of weaver ant (Oecophylla smaragdina Fabricius) harvest to a local community in Northeastern ThailandSribandit W., Wiwatwitaya D., Suksard S., Offenberg J.2009Asian Myrmecology
  2(1),pp. 129-138
  46