Journal

การคัดเลือกแคลลัสกล้วยหอมทองทนต่อสภาวะขาดน้ำในสภาพปลอดเชื้อ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
3
1
88-94
มกราคม - เมษายน 2020
ชาติ
-
-
-
-