การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้าและพัฒนาวิธีการทดสอบกล้วยทนต่อสภาวะขาดน้ำในสภาพปลอดเชื้อ

Publish Year National Journal 1
2020 inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, inดร.รงรอง หอมหวล, "การคัดเลือกแคลลัสกล้วยหอมทองทนต่อสภาวะขาดน้ำในสภาพปลอดเชื้อ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 88-94
Publish Year National Conference 1
2019 inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, inดร.รงรอง หอมหวล, "การเพิ่มปริมาณยอดและการคัดเลือกแคลลัสกล้วยหอมทองทนต่อสภาวะขาดน้ำในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 18, 5 - 7 พฤศจิกายน 2019, นนทบุรี ประเทศไทย