Journal

ความสัมพันธ์หลากหลายทิศทางระหว่างความไว้วางใจในองค์กร ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การทำงานเป็นทีม และความสำเร็จของ โครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน: กรณีศึกษาจากประเทศไทย
วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ (ISSN: 26511630)
5
9
460-476
กันยายน 2020
ชาติ
-
-
-
-