Journal

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม
วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 26973766)
7
2
54-69
มิถุนายน - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-