แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม

Publish Year National Journal 1
2020 inนางสาวธันย์นิชา เกียรติทับทิว เลิศนรเศรษฐ์, อาจารย์, "แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2020, หน้า 54-69