Journal

การลดสีและกลิ่นของน้ำมันปลาที่ได้จากกระบวนการผลิตปลาป่น
วารสารเทคโนโลยีกาารอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (ISSN: 16863070)
16
1
43-58
มกราคม - มิถุนายน 2021
ชาติ
-
-
-
-