Journal

การพัฒนาทักษะไม้รำ 1-2 ในวิชากระบี่กระบองโดยใช้แบบฝึกตาราง 24 ช่องสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ (ISSN: 01252674)
46
2
134-142
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-