Journal

Article
ผลกระทบของสภาวะแล้งต่อวันออกดอก ความสูง จ้านวนหน่อต่อกอ และ น้ำหนักแห้งของข้าว ในสภาพนาลุ่มน้ำฝน
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250507)
Volume
51
Issue
1(พิเศษ)
Year
สิงหาคม - พฤศจิกายน 2020
Page
310-314
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-